Usługi księgowe i doradztwa podatkowego

 • Porady podatkowe.
 • Opinie podatkowe, analizy umów, ekspertyzy, komentarze, wykładnie podatkowe.
 • Prowadzenie spraw o charakterze podatkowym przed krajowymi i zagranicznymi Urzędami i Sądami, Izbami Skarbowymi, NSA, Urzędami gminnymi, statystycznymi, celnymi i inne.
 • Prowadzenie postępowania odwoławczego w sprawach o charakterze podatkowym (rewizje, zażalenia, odwołania) przed wszystkimi organami administracji państwowej w kraju i za granicą na każdym etapie postępowania.
 • Sporządzanie pism procesowych, urzędowych, zawiadomień, wniosków, informacji, skarg, zażaleń.
 • Wykonywanie czynności związanych z zarejestrowaniem w Urzędach gminy, Statystycznych, Skarbowych, ZUS, Inspekcji Pracy, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • Rozliczanie opłat, podatków (dochodowego, VAT, od czynności cywilno-prawnych, drogowego, rolnego, leśnego i innych) składek (ZUS, FP, FGSP, PFRON, ubezpieczenia zdrowotnego) oraz sporządzanie deklaracji, zaświadczeń, dokumentów ewidencyjnych i rozliczeniowych.
 • Obliczanie odsetek (ustawowych i budżetowych) opłat prolongacyjnych i innych wielkości.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • Nadzór nad księgami rachunkowymi.
 • Badanie sprawozdania finansowego.
 • Sporządzanie raportu o stanie majątkowym, przychodach, kosztach, zobowiązaniach, należnościach, podatkach, zapasach itp.
 • Sporządzanie opracowań dla osób fizycznych tj. sprawozdania, zestawienia, rozliczenia, informacje, deklaracje, zaświadczenia.
 • Sporządzanie opracowań typu: Zakładowy Plan Kont, regulamin Pracy, regulamin Wynagradzania, Premiowania, Instrukcja BHP, Instrukcja sporządzania i obiegu dokumentów, Instrukcja Kasowa, Magazynowa i inne.
 • Szkolenia indywidualne i zbiorowe z dowolnego zakresu prawa podatkowego, celnego, księgowości i inne.
 • Ocena ewidencji księgowej pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.
 • Bieżące księgowanie dowodów finansowych w księgach handlowych.
 • Dostarczanie i odbiór dokumentacji do i/lub z miejsca wskazanego przez Klienta.
 • Obsługa bankowa.
 • Uzyskanie i przedłużanie certyfikatu ZUS do rozliczeń w formie przekazu elektronicznego.
 • Prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników.
 • Sporządzanie list płac.
 • Sporządzanie informacji dla celów statystycznych i bankowych.
 • Zakup i instalacja specjalnego programu do uzyskania pełnych informacji w wyniku podglądu ewidencji rachunkowej za pośrednictwem łącza modemowego lub Internetu.
 • Zamkniecie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja składników majątkowych, rozliczanie sald na kontach księgowych i sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w tym bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej, przepływów pieniężnych i zeznania podatkowego.
 • Przygotowanie dokumentacji rachunkowej do badania sprawozdania finansowego lub kontroli skarbowej.
 • Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, sporządzanie raportu i opinii.
 • Prowadzenie ewidencji magazynowej ilościowo-wartościowej.
 • Uzyskiwanie zaświadczeń o nie zaleganiu z podatkami i składkami ZUS.
 • Załatwianie różnych spraw w Urzędach Skarbowych, ZUS, Celnych, Statystycznych.
 • Porządkowanie i inwentaryzacja dokumentacji księgowej.
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych i/lub podatkowych.
 • Inne nietypowe zlecenia.